10  let Turističnega društva Občine Kidričevo

V novo nastali občini Kidričevo so že od leta 1995 razmišljali o ustanovitvi turističnega društva. Svetniki v takratnem mandatu so bili prepričani, da se da na  področju turizma še veliko narediti in s tem promovirati novo nastalo občino. Po vzoru ostalih novonastalih občin, kjer so turistična društva prevzela vlogo povezovanja, organizatorja različnih odmevnih prireditev in promoviranja krajev in s tem občine, so se razmišljanja o svojem turističnem društvu uresničila v jeseni leta 1999.

Na pobudo iniciativnega odbora, ki ga je vodila Melita Repec, so se 29. oktobra 1999 leta, sestali na ustanovitvenem občnem zboru turističnega društva občine Kidričevo. Več kot 50 zanesenjakov s področja turizma in sorodnih dejavnosti se je zbralo v gostišču Pri lipi v Lovrencu na Dravskem polju. Posebej so bili veseli prisotnosti sedmih kidričevskih svetnikov z županom in podžupanom na čelu. Na ustanovitvenem zboru so sprejeli statut in za predsednika soglasno izvolili Borisa Urbančiča iz Kidričevega,  ki se je od mladih let aktivno ukvarjal s. kulturno in društveno dejavnostjo, že več let pa prepeva v moškem pevskem zboru Talum Kidričevo.

Da bi delo turističnega društva hitreje in uspešneje zaživelo, so izvolili 13-članski upravni odbor, ki so ga sestavljali Vlasta Drobnjak, Stanko Zupanič, Petra Hadler, Stanka Korez, Ivica Korez, Marko Mihelič, Dragica Vtič, Franc Frangež, Andreja Goričan, Majda Vodušek, Melita Repec, Branko Valentan. Izvolili so tudi druge organe: tričlanski nadzorni odbor ter disciplinsko razsodišče, sprejeli pa so tudi programske us­meritve, pri čemer jim je župan Alojz Šprah ponudil vso podporo in sodelovanje. Pobudnikom se je zahvalil za ustanovitev društva in zagotovil, da imajo v odboru za gospodarske dejavnosti namenjen denar za delovanje novonastalega Turističnega društva Občine Kidričevo.

Turistično društvo je zaživelo. Zadali so si naslednji plan dela:

 • januar – ocenjevanje vina samorodnic,
 • marec- pomoč pri organizacija pustne povorke v sodelovanju s folklorno skupino Vinko Korže iz Cirkovc,
 • april- srečanje kulturnih društev občine Kidričevo,
 • junij-v povezavi s prireditvijo Binkoštno jutro, ki ga organizira Prosvetno društvo Cirkovce, organizacijo kramarskega sejma,
 • avgust- organizacija prireditve »Dan za zdravo življenje«,
 • november-Martinovanje s krstom mošta in pokušino belih vin,
 • organizacija tekmovanja za najlepše urejeno hišo, okolico, blok,
 • ustanovitev strokovne komisije za ocenjevanje gostinskih lokalov,
 • organizacija izleta za člane turističnega društva.

Med ostale naloge so uvrstili:

 • sodelovanje pri izdelavi predstavitvenega kataloga in informacijskih tabel občine Kidričevo,
 • sodelovanje pri reševanju problematike turističnih objektov, naravnih znamenitosti ter kulturno-zgodovinskih objektov,
 • povezovanje z ostalimi društvi v Občini Kidričevo.

Turistično društvo Občine Kidričevo je počasi postajalo prepoznavno. Predsednik in člani so se v veliki meri trudili, da so uspešno uresničevali zastavljen plan dela. Bilo je vloženo veliko truda in dobre volje pri organizaciji različnih prireditev.

Po končanju štiriletnega mandata je predsedniško vlogo, na 3. rednem občnem zboru aprila leta 2004  prevzel Štefan Jeza. Imenovani sta bili tudi tajnica društva Melita Repec in blagajničarka Sara Džankič.

Društvo si je zadalo naslednji plan dela:

 • dokončati zloženko, ki bo predstavljala celotno občino Kidričevo,
 • izvedba ocenjevanja urejenosti okolja,
 • sodelovanje s prireditvijo FORMA VIVA v Makolah,
 • pohod na Donačko goro,
 • srečanje kulturno-prosvetnih društev občine Kidričevo,
 • začetek aktivnosti za ohranitev stare kovačije v Pleterjah,
 • organizacija ocenjevanja vina samorodnic »Brajdešnica« – februar 2005.

Turistično društvo je bolj ali manj uspešno izpeljalo zastavljen plan dela. V društvu  so se pojavljali različni problemi, ki pa jih  tedanje vodstvo ni sproti razreševalo. Prišlo je do nekaj letnega zastoja pri organizaciji različnih prireditev, pa tudi članstvo turističnega društva ni bilo definirano, ker že dalj časa ni bila pobrana članarina, ki je osnova vsakega društva. V delovanje društva so se vse bolj vpletale politične opcije, ki so hotele preko društva izkazovati svojo moč.

V začetku aprila 2007 je bil sklican 7. občni zbor Turističnega društva Občine Kidričevo. Na zboru je prišlo do burne diskusije, ki pa se je kasneje polegla, saj so za predsednika TD izvolili strankarsko neopredeljenega kandidata Davorina Uriha. Na zboru so izvolili novi upravni in nadzorni odbor. Podpredsednica društva je postala Zdravka Kermat, ki je s svojo  marljivostjo in odgovornim delom postala prava gonilna sila društva. Za blagajničarko so izvolili Rozalijo Krničar, ki je takoj pristopila k pobiranju članarine in urejanja evidence članov. Za tajniška opravila je bila izvoljena Martina Ajster, ki pa je kasneje tajništvo prepustila podpredsednici. Na 9. občnem zboru marca leta 2009,  je bila za tajnico izvoljena Marija Predikaka. V tem času so se nam pridružili novi člani, tako da društvo šteje danes 45 članov. V upravnem odboru je v zadnjih dveh letih prišlo do sprememb v letu 2009 ga sestavljajo: Davorin Urih, Rozalija Krničar, Zdravka Kermat, Andreja Emeršič, Tina Emeršič, Darko Emeršič, Nežika Šešo, Silvestra Klemenčič, Zvonko Babič, Franček Jurič, Mihael Žitnik, Marija Metličar in Marija Bauman. Nadzorni odbor sestavljajo: Ivanka Korez, Milena Lubaj in Stanko Zupanič

Društvo je ponovno postalo aktivno. Za štiriletno obdobje so si zadali širok plan dela ( 2007-2011), ki ga sestavljajo naslednja sodelovanja in samostojni projekti:

 • izdelati predstavitveno zloženko TD Občine Kidričevo,
 • sodelovanje na Cirkovškem fašenku Občine Kidričevo,
 • ocenjevanje » Dobrot podeželja«- brajdovščine, domačih salam in kruha iz krušne peči,
 • sodelovanje pri organizaciji prireditve »Blagoslov konjev v Župečji vasi«,
 • sodelovanje na Občinskem prazniku-»Kmečke igre v Pongrcah«,
 • organizacija prireditve »Zahvala polju v Starošincah«,
 • organizacija »Martinovanja na prostem«,
 • dobrodelni »Božično-novoletni koncert in sejem.

Člani turističnega društva se zavedamo, da je pomembna naloga turizma povezovanje različnih društev. Tako že nekaj let uspešno sodelujem s Prosvetnim društvom Cirkovce, Osnovno šolo Cirkovce, Kulturnim društvom Lovrenc na Dravskem polju in tudi z ostalimi društvi v občini in izven nje.

Turistično društvo z veliko podporo krajanov Starošinc in PGD Starošince organizira odmevno prireditev »Zahvala Polju«. Rdeča nit druženj je kuhanje »bobovega golaža«. Na prireditvi vzporedno  poteka prikaz kmečkih opravil na star način, brez strojne podpore, kot so ličkanje ali kožuhanje koruze,  pobiranje in prebiranje krompirja, ki ga na našem območju imenujemo »bob«, lušeje fižole in še kakšno opravili se bi našlo. Predstavijo se tudi mojstri starih obrti kot so pletarji, suhorobarji, lončarji in drugi. V kulturnem programu sodelujejo člani že navedenih kulturnih društev. Ne smemo pozabiti najmlajših ustvarjalcev, otrok iz vrtcev Cirkovce in Kidričevo, ki ustvarjajo prisrčna jesensko obarvana darilca. Aktiv kmečkih žena in deklet Občine Kidričevo se na prireditvi predstavlja z različnimi dobrotami Dravskega polja.

Prireditev poteka pred lepo urejenim muzejem »Zbirka podeželja v Starošincah«, za katerega skrbi neumoren član TD Mihael Žitnik. Muzej smo vključili v turistično ponudbo našega območja, saj lahko v njem vidimo bogato tehniško dediščino naših prednikov.

Prireditev je lepo obiskana in želja nas vseh je, da bi postala tradicionalno zasidrana med ljudmi.

Plan dela so člani TD tudi izvedli z veliko požrtvovalnostjo in dobronamernostjo, tako, da se jim lahko ob praznovanju desete obletnice zahvalimo za dosedanje delo z željo sodelovanja v bodoče.

Turistično društvo občine ima pomembno vlogo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine določenega kraja in s tem občine. Turizem, kot povezovalna panoga med vsemi sektorji dejavnosti, lahko odigra pomembno vlogo pri gospodarskem in družbenem razvoju občine. Teh dejstev se v društvo zavedamo, zato nam ni vseeno kako in kaj se bo s TD Občine Kidričevo dogajalo v naslednjih letih.

Zahvaljujemo se vsem, ki društvo podpirajo pri njegovem delovanju. Še prav posebej se zahvaljujemo Odboru za gospodarske dejavnosti občine Kidričevo, ki turistično društvo podpira tudi finančno.

 

Predsednik TD Občine Kidričevo

Davorin Urih,prof.